Nasza firma skupia się na zagadnieniach związanych z szeroko pojętą ekonomiką przestrzeni (ang. urban economics). Ekonomika (łac. oeconomicus) – jest nauką stosowaną o działalności gospodarczej, dotyczącą warunków i możliwości jej prowadzenia oraz prawidłowościach występujących w podejmowanych decyzjach.

Jednym z głównych obszarów badawczych tej dziedziny wiedzy jest poznanie zachowań użytkowników przestrzeni w sytuacji ograniczoności posiadanych zasobów. Gospodarstwa domowe podejmują decyzje z myślą o maksymalizacji ich użyteczności, firmy dla zwiększenia zysku, pytanie jest jak w konsekwencji przekłada się to na sytuację samorządu terytorialnego.

W naszej pracy chcemy wspierać klientów wskazując efektywne warianty lokalizacji inwestycji oraz budując polityki publiczne promujące dokonywanie przez społeczność lokalną i przedsiębiorców efektywnych wyborów.


Zasadniczo skupiamy się na takich zagadnieniach jak:

√ identyfikowanie sił rynkowych wpływających na rozwój samorządów terytorialnych,
√ konsekwencjach określonego modelu użytkowania terenów oraz efektywnych propozycjach zmierzających do jego zmiany,
√ zróżnicowaniu wewnątrzmiejskim i wynikających z tego konsekwencji dla samorządu terytorialnego,
√ rozwiązania transportowe sprzyjające efektywnemu transportowi miejskiemu, ukierunkowanemu na zrównoważony rozwój,
√ związki pomiędzy poszczególnymi problemami społecznymi występującymi w obszarze zurbanizowanym,
√ polityki w zakresie polityki mieszkaniowej,
√ polityki z zakresu interwencji publicznej